Tuesday, October 18, 2016

Adimen artifiziala fabrikazio-prozesuetan sartzen ari da

Adimen artifiziala fabrikazioan

Fabrikazioaren automatizazioan aurreratuenak diren enpresak eta adimen artifizialaren arlokoak elkarlanean ari dira adimen artifiziala fabrikazioan sartzeko. Informatika arloko NVIDIA eta robot industrialetan espezializaturiko FANUC horretan ari dira, hain zuzen. 

FANUCek FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) sistema garatu du. FIELD sistema informatiko bat da, hardwarez eta softwarez osatua, lantegiko sareari hainbat tresna informatiko modu seguruan gehitzea ahalbidetzen duena. Softwareak lizentzia duten produktuak dauzka, alde batetik, Cisco eta Preferred Networkenak, eta kode irekikoak bestetik. Behin FIELD softwarea kargatu eta konfiguratuz gero, automatizazio-ekipamendu osotik, hau da, CNC makinetatik eta robotetatik, datozen datu guztiak eskuragarri dituzte aplikazioak garatzen dituztenek, API interfaze baten bitartez.

FIELD sistema 
plataforma bat da, adimen artifizial aurreratuaren bidez, fabrikako ekoizpena eta efizientzia hobetzeko pentsatua. Robotek beren ingurunea ulertuko dute eta pertsonekin elkarlanean jardungo dute.

Sistema horrek dakarren aurrerapausorik handiena prozesamendu grafikoko unitateen (GPU) bidez azeleraturiko ikaskuntza sakona da. Badakigu ordenagailu batean grafiko onak nahi ditugunean txartel grafiko on bat behar izaten dugula. Grafikoak ez dira prozesatzen prozesamendu-unitate zentralean (CPU) GPUan baizik. CPUak kalkuluetarako oro har balio du baina GPUa datu kopuru handiekin lan egiteko diseinatua da. CPUak serien prozesatzen ditu datuak eta GPUak, aldiz, paraleloan.

Zer da, ordea, ikaskuntza sakona? E
z da erraza programa bat idaztea, zenbait arazo ordenagailu bidez soluzionatzeko. Adibidez, ez da posible eskuz idatzitako karaktereak ezagutzeko programa bat idaztea, karaktere berbera hainbat eta hainbat formatan agertuko delako eta ezinezkoa delako forma horiek guztiak ezagutzeko erregelak zehaztea. Beste hainbat kasutan ere antzeko arazoa izaten da, hala nola kamera batek ematen dizkigun irudietan objektuak ezagutzean edo hizketa testu bihurtzean. Horrelako kasuetan, programa bat idatzi ordez, algoritmo bat garatzen da, ordenagailuak erabil dezakeena, soluzio probableena bilatzeko, ehunka edo milaka adibide erantzun zuzenekin konparatuz. Prozedura horiei ikaskuntza automatikoa esaten zaie. Azken finean adibideen bidez ordenagailuari irakastean datza ikaskuntza automatikoa. Ikaskuntza sakona, berriz, ikaskuntza automatikoa gauzatzeko paradigma bat da. 

Ikaskuntza automatikoak duen zailtasun handienetako bat ezaugarrien erauzketa deritzona lortzea da. Ikaskuntza automatikoan neurturiko datu-multzo batez hasten da ezaugarrien erauzketa, eta horietatik balio batzuk (ezaugarriak) ondorioztatzen dira, informazioa ematen dutenak erredundantziarik gabe. Algoritmo bati sartzen zaizkion datuen kopurua oso handia denean prozesatzeko, eta susmatzen denean erredundanteak direla, ezaugarri-bektore esaten zaion ezaugarri multzo murritzago bat zehazten da.  FIELD sistemak ikaskuntza sakona erabiltzen du, hain zuzen, robotak entrenatzeko.

Adimen artifizialean lortzen ari diren aurrerapenek ahalbidetuko dute robotek ikustea, ikastea eta beren gaitasuna handitzea.

Makina erreminten bilakaera adimendun makinarantz


Bilakaera horren abiapuntua zenbakizko kontrola izan zen, 1950eko hamarkadan. Hasieran programagailu berezi batzuen bidez programatzen zituzten makinak. Hurrengo hamarkadan zenbakizko kontrolei programak zuzenean transmititzeko modua lortu zuten. 1970eko hamarkadan ordenagailu bidezko zenbakizko kontrola (CNC) eta ordenagailuak lagunduriko fabrikazioa (CAM) garatu zituzten. Ondoren integratu egin  zituzten ordenagailuak lagunduriko diseinua (CAD), CAM eta CNC sistemen eta makina-atalen eta erremintaren mugimenduen arteko datu-fluxua. Kontrol digitala izan da makina adimenduneranzko bidea zabaldu duena.

Makina adimendun bihurtu nahia helburu batzuk lortu beharrak bultzatu du: akatsak eda bibrazioak gutxitzeak, matxurak saihesteak, mekanizazio-prozesua optimizatzeak, makina okupatua dagoen denbora eta energiaren kontsumoa murrizteak, besteak beste.

Gaur egungo makina erreminta batzuek badituzte makina adimendunen ezaugarri batzuk. Gai dira mundu fisikoan lan egiteko, mundu digitalean planifikatzeko, analizatzeko, modelizatzeko, memorizatzeko, konbinatzeko eta optimizatzeko eta, informazioa landu ostean, mundu fisikora itzultzeko, erabakiak aplikatzera. Badira makina erremintak ikusmenez hornituak eta neurketa-makinekin konektatuak. Hurrengo helburua da makinak elkarrekin eta langileekin komunikatzea eta lankidetzan jartzea. Azkenik, integratzea lantegiko prozesua, logistika eta giza baliabideen kudeaketa, geruzaz geruza eraikitako sistema batean.Tuesday, October 4, 2016

Big data marketinean (II). Datuen prozesamendua

Prozesua osatzen duten urratsak

Lehenengo eginkizuna datuak eskuratzea da. Eskuratzearen barruan datuak aurkitzeko egin beharreko guztia sartzen da: bilatzea, atzitzea, lortzea eta mugitzea. Batzuetan beharko da datuak soiltzea, leku edo denbora jakin bati dagozkionak hautatzeko. 

Hurrengo jarduera datuen prestakuntza da eta horren barruan lehenbizi datuak aztertzea, zer ezaugarri dituzten ikusteko, hau da, zer informazio daukaten, zer formatu duten eta haien kalitatea zein den. Hori lagin batzuk erabiliz egin ohi da. Horren ondoren, aurreprozesamendua dator: datuak garbitzea, azpimultzoak egiteko iragaztea, irakurtzeko eta ulertzeko egokiak izan daitezkeen programak aukeratzea, datu gordinak modelizatzea, datu-eredu zehatzagoa lortzeko, edo paketatzea.

Hainbat datu multzo baldin badaude jokoan, urrats horretan bertan integratzen dira datu-iturri edo -jario desberdinak. Gero, prestaturiko datuak analisira bideratzen dira, analisi-teknikak zehazten, datuak modelizatzen eta emaitzak aztertzen dira. Urrats hau ziklikoa izan daiteke, datu gehiago sartuz edo datuak beste era batera paketatuz aldi bakoitzean.


Ondoren, analisiaren emaitzak ebaluatu behar dira, aurkezteko prestatu eta komunikatzeko interpretatu eta laburbildu. Azkenekoa helburuaren araberako erabakiak hartzea da.

Datuak prestatzea

Aplikaziorako behar diren datuak batu bezain laster ez da hasi behar datuak aztertzeko ereduak garatzen. Hori baino lehen ikuskatu egin behar dira datuak. Lehen begirada batek lagundu egiten du datuen ezaugarriak hobeto ezagutzen. Korrelaziorik, joera nagusirik eta joera horretatik saihesten den daturik baden ikusiko da. Grafikoak erabil daitezke datuetako aldagaien arteko mendekotasunak aztertzeko. Aldagaien joera nagusiak grafikoen bidez adieraziz gero, ikus daiteke ea aldagai horien balioak norabide beretsuan mugitzen diren, adibidez prezioak goranzko ala beheranzko joera duten.


Saihesten diren datuak batzuetan neurketa-akatsak izaten dira baina beste batzuetan gertaera arraroren baten ondorio izan daitezke. Parametro estatistikoek, hala nola batezbestekoak, mediak, batez besteko desbideratzeak eta ibiltarteak datuen izaeraren ideia bat ematen dute. Batez ere errakuntzak detektatzeko balio dute. Esate baterako, adinak ezin dira negatiboak izan. estatistikan erabiltzen diren histogramak, gaztak, puntu-diagramak, lerro-diagramak eta abar oso erabilgarriak gertatzen dira.

Datuen aurreprozesamendua

Aurreprozesuaren bi helburu nagusiak dira datuak garbitzea, haien kalitatea bermatzeko, eta datu gordinak eraldatzea, analisirako egokiak izan daitezen. Oso ohikoa da kalitate txarreko datuekin topo egitea, esate baterako bezero berberaren helbide bat baino gehiago edo fitxa bat baino gehiago, bat ez datozenak, datu demografiko garrantzitsuak, hala nola, adina edo sexua, digitu kopuru okerra duten posta-kode edo telefono-zenbakiak. Askotan ez da izaten aukerarik datuak jasotzen direnean akatsik gabeak izan daitezen bermatzea. Beraz, akatsak atzeman eta zuzendu egin behar dira.

Erremedioak izan daitezke balioak falta dituzten erregistroak baztertzea, errepikaturik daudenetatik bat uztea, berdinak baldin badira, eta, bestela,  aztertu egin beharko da zein den zuzena edo zuzenik baden, edo berriena ontzat eman. Asko saihesten diren datuak baztertzea egokia izan daiteke. Adibidez, Euskal Herrian bizi diren bezeroen ezaugarriak aztertzen badira atzerrian bizi denen bat agertuz gero kontuan ez izatea.

Behin datuak garbitu eta gero, formatuz egokitu behar dira analisirako. Fase honetan datuak zer ibiltartetakoak izango diren erabaki behar da, hau da, zer adin-tarte, zer esparru geografiko, zer urte-tarte, zer tartetako erosketa-zenbateko, eta abar. Beste eginkizun bat datuak agregatzea da. Esate baterako, adin asko erabili ordez, 18 eta 25 urte dituzte bezero guztiak multzo berean sartzea edo egun berean egiten diren erosketa guztiak bi multzotan sartzea, goizekoak alde batetik eta arratsaldekoak bestetik. Jakina, agregazio maila loturik dago analisiak lor dezakeen bereizmenarekin. Goizeko erosketa guztiak sail berean sartzen baditugu ez dugu modurik izango jakiteko 9:00etatik 10:00etara baino gehiago ala gutxiago saltzen den 10:00etatik 12:00etara.


Sarritan datu gordinak formatuz aldatu behar izaten dira analisirako.

Datuen analisia

Analisiak datuen eredu bat prestatzea eskatzen du. Hainbat motatako arazoak agertzen dira, analisi-teknika desberdinak eskatzen dituztenak. Analisi-teknika nagusiak
dira: sailkapena, erregresioa, multzokatzea, asoziazioen analisia eta analisi grafikoa. Sailkapenaren helburua sartzen diren datuen kategoria aurreikustea da. Adibidez, bezeroak gizonezkoak ala emakumeak diren bereiztea. Kasu horretan sailkapena bitarra da, bi kategoria soilik dituelako. Ereduak kategoria baten ordez zenbakizko balio bat aurreikusi behar duenean erregresio-arazo bat dago. Adibidez zerbaiten salneurria aurreikusi behar denean. Multzokatzean antzeko elementuak taldetan banatzea da eginkizuna. Adibidez, erabiltzaileak heldu, gazte eta haurren taldetan sartzea. Asoziazioen analisian elementuen arteko erlazioak atzemango dituzten erregelak izatea da helburua. Asoziazioen analisiaren adibide bat erosketa-saskiaren azterketa da, hau da, aztertzea zer produktu erosten diren beste produktu batzuekin batera. Datuak adieraz daitezkeenean grafikoki, nodoekin eta estekekin, egokia izan daiteke analisi grafikoa erabiltzea.

Modelizazioan, lehenik eta behin, goian aipaturiko tekniken arteko bat aukeratu behar da, aztergaiaren arabera, Gero eredua sortzen da prestatu diren datuekin. Eredua balidatzeko, beste datu-lagin batzuei aplikatzen zaie. Ohikoena izaten da prestatu diren datuen parte bat eredua sortzeko erabiltzea,  eta beste parte bat gordetzea eredua ebaluatzeko. Erabiltzen diren analisi-tekniken arabera, ebaluatzeko era desberdina izango da.

Sailkapenerako eta erregresiorako, sartzen den lagin bakoitzari dagokion irteera ebaluatuko da. Emaitza egokia ereduak ematen duenarekin alderatuz egingo da ebaluazioa. Multzokatzean, ikusi beharko da emaitzak zentzurik baduen dugun helbururako. Adibidez, bezeroen multzokatzeak islatzen duen gure bezeria, marketin-kanpainetan erabili ahal izateko.


Behin eredua ebaluatu eta gero kontuan hartzekoak dira: ea datu gehiago erabiliz eredua hobetu ote litekeen edo beste era bateko datuak erabiltzea komeni ote den. Bezeria segmentatzeko garaian, ditugun datuekin ezin baditugu bezeroak beren bizilekuen arabera multzokatu posta kodeak sartzea komeniko d.

Monday, September 26, 2016

Big data marketinean (I). Oinarriak.

 Big data eta marketina

Informatikan, ohiko datu-baseak kudeatzeko softwarea edo datuak prozesatzeko ohiko aplikazioak erabiliz nekez prozesa daitezkeen datu-multzo erraldoiei esaten zaie big data. Gaur egun uholdeka sortzen dira datuak eta urtean-urtean izugarri hazten da kopuru hori. Marketinaren ikuspegitik, bezeroekiko harremanetako datuak kudeatzeko gai izanez gero, datu horiek altxor baliotsua dira, baina hortxe dago koska: nola atzeman, analizatu, gorde, transmititu, kontsultatu, hain datu multzo handiak?

Dagoeneko enpresa askok erabiltzen dituzte datu horiek, beren bezeroekiko komunikazioak pertsonalizatzeko. Datu horien bidez, bezeroen erosketen historiala ezagutzen dute, webgunean zer bilaketa egin dituzten, zer ikusi duten, zer erosi duten, zer duten gustuko eta zer ez, etab.


Teknika horren aplikazioetako bat bezeroari egokienak zaizkion gomendioak ematea da. Erabiltzaileak enpresarekin izan dituen harremanek portaera molde batzuk erakusten dituzte. Horiek baliatuz, aurreikus daiteke beste zer produktu eta zerbitzu interesatuko zaizkion gehiena. 

Beste aplikazio bat sentimenduen analisia da, hau da, jendeak enpresaz eta bere produktu eta zerbitzuez azaltzen dituen aldeko eta kontrako iritzien azterketa. Idatziz azaldutako iritzien azterketan, hizkuntzaren prozesamendua erabiltzen da.

Noiznahi eta non-nahi aldean eramaten ditugun sakelako telefono aurreratuen erabilera guztiz hedaturik dagoenetik, telefono bidezko publizitatea oso garrantzitsua bihurtu da. Interneteko plataformek telefonoetako sentsoreek igortzen dizkieten datuak jasotzen dituzte, hala nola GPSarenak. Informazio hori erabiliz, erabiltzaileari posizio geografikoaren araberako iragarkiak eta eskaintzak iritsarazten zaizkio.


Enpresa guztiek bezeriaren joerak ezagutu nahi dituzte, merkatuaren bilakaera zein den jakiteko. Big datarako produktu batzuek fenomeno horien ereduak egiten dituzte, enpresei bezeria egokienetan arreta jartzea ahalbidetzen dietenak. Mota horretako aplikazioek ez dituzte bezero jakinen datuak aztertzen, bezeroen multzoarenak baizik.

Datu egituratu gabeen arazoak

Organizazioetan datu asko transakzioetatik datoz eta datu-baseetan gordetzen dira. Horiek datu egituratuak dira baina beste datu asko egituratu gabeak izaten dira: emailak, dokumentuak, argazkiak, sare sozialetako mezuak, blogak, Interneteko bilaketak eta bideoak. Era horretako datu gehienak testuzkoak  izaten dira baina hainbat formatutakoak, hau da PDFak, Power Pointeko aurkezpenak, XML formatukoak, etab. Datu hauek ez dira egokiak ohiko datu-baseen bidez kudeatzeko. Ez da erraza haiek antolatzea, daukaten informazioaren arabera. Txarrena da, gainera, asko datozela denbora jakin batean. Datu horiek eskuratzeak, gordetzeak, garbitzeak, bilatzeak eta prozesatzeak kostu handia dute eta denbora asko eskatzen dute.

Datu egituratu gabeak tratatzeko teknologiak

Datu egituratu gabeak tratatzeko teknologia gehienak kode irekiko oinarri batzuen gainean daude eraikiak, batez ere Hadoop deritzonaren gainean. Datu multzo handiak ingurune informatiko banatu batean prozesatzen laguntzeko diseinatuta dago Hadoop.

Hadoopek informazioa banatuz osaturiko sorta handiak maneia ditzake baina gehienetan Twitter edo Facebooken jendeak sortzen dituen datuak denbora errealean prozesatu beharra izaten da. Datu horiek abiadura handian iristen dira. Horiek denbora errealean maneiatzeko, badira kode irekiko beste bi ingurune: Storm eta Spark
. Bai batak eta bai besteak integra ditzake datuak datu-baseak kudeatzeko edozein sistemarekin. Esan dugun bezala, ordea, datu egituratu gabeak ez dira egokiak datu-base erlazionalen eredura moldatzeko. 


Enpresa asko planteamendu hibrido bat ari dira erabiltzen, datu egituratuak datu-baseetan kudeatzen dituzte eta datu egituratu gabeen multzo handiak SQL motakoak ez diren hodeiko datu-baseetan izaten dituzte. SQL motakoak ez diren datu base horiek antola daitezke datuekin egin nahi denaren arabera. Adibidez, datu multzoen arteko loturak bilatzeko analisian erabili nahi badira  soluziorik onena datu-base grafiko bat izan daiteke, adibidez Neo4j.

Dena den, datu multzo handiei probetxua ateratzeko, urratsez urrats joan behar da: eskuratu, biltegiratu, garbitu eta analizatu. Hori egiteko joera bat urrats bakoitza geruza batean egitea da.

Datu egituratuak eta egituratu gabeak konbinatzeak dituen abantailak


Salmentan diharduen enpresa batek sare sozialetako mezuak, lekuan lekuko eguraldiari buruzko datuak, webguneetan egiten diren klikak, dendetan egiten diren trans
akzioak, bezeroei eta produktuei buruzko datuak jasotzen ditu etengabe. Datu horiek aztertuz jakin daiteke zer produktu saltzen diren elkarrekin eta zein den produkturik egokiena dendan jartzeko, saltoki jakin batean izango den eskaria aurreikusteko edo bezeroei eskaintza pertsonalizatuak egiteko.


 Datu mota desberdinen integrazioa

Big datarako aplikazioa eta tratatu beharreko datu motak edozein direlarik ere, datu mota guztiak integratzea da egokiena. Datuak integratzeak esan nahi du hainbat iturritatik datozen datuak batzea eta horietatik informazio esanguratsua lortzea. Datuak integratzeko prozesuak hainbat urrats ditu. Datuak atzituz hasten da; gero datuak modelizatu eta eraldatu egiten dira. 

Big dataren ezaugarriakHiru dira ezaugarri nagusiak: kopurua, abiadura eta aniztasuna. Kontuan izan beharreko beste bi ezaugarri fidagarritasuna eta datuen arteko konexioak dira. Kopuruak terabyten mailakoak izaten dira gutxienez. Gogoan izan 1 TB = 103 GB = 106 MB dela.

Kopuru horiek maneiatzeak hainbat eragozpen ditu. Lehena leku asko behar dela. Gero datuak bilatzeko eta mugitzeko behar diren denbora, sarea, banda-zabalera. Erabaki behar da enpresaren sisteman ala hodeian eduki eta prozesatuko diren datuak. Gogoan izan behar da, gainera, analizatzeko sistemek gai izan behar dutela kopuruak handitu ahala balio izaten jarraitzeko, hau da eskalagarriak izan behar dutela. Bestela errendimendua txartzen joango da eta kostua handitzen.

Datuak gero eta lasterrago sortzen dira. Denbora errealean tratatu behar badira, esate baterako erabiltzaile bat webean egiten ari den bilaketen edo erosketen arabera hari publizitatea igortzeko, gaitasuna behar du sistemak lastertasun horri erantzuteko. Biltegiraturik dauden datu sortak prozesatzeak, aldiz, ez ditu horren eskakizun estuak.

Datuen aniztasuna hainbat eratakoa da. Ahotsezko mezu bat, argazki bat, Facebook-eko mezu bat eta PDF dokumentu bat desberdinak dira egituraz. Email bat, berriz, konplexua izan daiteke, testuaz gain fitxategi atxikiak baldin baditu.

Konplexutasun horren guztiaren ondorioz beste arazo bat ere agertzen da: datuen fidagarritasunarena.


Sunday, September 11, 2016

Korronte zuzena vs korronte alternoa atzo eta gaur (II)

Aurreko artikuluan elektrizitate-banaketaren historiaren hasieran korronte zuzena ala korronte alternoa eztabaida nola joan zen azaldu nuen. Oraingo honetan, berriz, gaur egun kontu hori zertan den agertuko dut.

XIX. mendearen bukaeran elektrizitatea erabiltzeko bi sistemen artean izan ziren tirabiren ondoren, korronte alternoa izan da sistema nagusia askogatik, baina oraintxe bertan erabateko nagusitasun hori zalantzan jartzeko arrazoiak daude.
 

Gaur egun tresna eramangarri guztiek korronte zuzena erabiltzen dute, sistema informatiko handiek energia elektriko asko kontsumitzen dute korronte zuzenean, eta, sorkuntzaren aldetik, berriz, energia berriztagarriak baliatzen dituzten eguzki-plakek, haize-errotek, etab. korronte zuzena sortzen dute. Alabaina korronte zuzena korronte alterno bihurtzen da energia garraiatzeko, eta kontsumo puntuetan arteztu egiten da berriro. Hori horrela izanik, galdera da ea zentzurik ez ote duen korronte zuzeneko sareak instalatzea. 

Bihurketa horietan energiaren %5-%20 bero forman galtzen da. Hori gutako bakoitzak egiaztatzen du, ordenagailu eramangarriaren kargagailuaren kaxa nola berotzen den ikusten dugunean. Hortik kontuak atera zer energia-xahutze izango den Interneteko milioika zerbitzari eta ordengailuetan, eta telekomunikazio-sistemetan. Gainera, horiek guztiek etenik gabeko elikadura-ekipamenduak (UPS deituak) behar dituzte.

Korronte alternoa izan da sistema nagusia, transformadoreen bidez tentsioa aldatu, tentsio altuan urrutira transmititu eta kontsumotik hurbil, berriro ere transformadoreak erabiliz, tentsioa jaitsi ahal izateagatik. Teknologia aurreratu egin da, ordea, eta gaur egun efizientzia handiz egiten dira korronte alternotik korronte zuzenerako eta alderantzizko bihurketak. Horren ondorioz, korronte zuzenean tentsio altuan elektrizitatea transmititzea bideragarria da orain. Bestalde, lekuan-lekuan energia elektrikoa korronte zuzenean sortu, metatu eta erabiltzeko joera dago zenbait sektoretan.


Eraikin eta fabrika gehienak korronte alternoz hornitzen badira ere, korronte zuzeneko sistemak ohikoak ari dira bihurtzen eraikin barruko komunikazioetan, IKT sareetan, eraikinen automatizazioan, suteen aurkako eta segurtasuneko ekipamenduetan, etab. 

Korronte zuzenean kontsumitzen den energiaren banaketa sistema berarekin egiteak baditu abantailak ekipamenduen fabrikatzaileentzat, kontsumitzaileentzat, sistema elektrikoentzat eta ingurumenarentzat, honako arrazoi hauengatik gutxienez:


  • Korronte alternotik zuzenerako, alderantzizko edo alternotik alternorako bihurketa gutxiagok efizientzia handitzen duelako.
  • Osagai gutxiago erabiltzeak sistemaren fidagarritasuna handitzen duelako.
  • Inbertsio txikiagoak egin behar direlako.
  • Korronte alternoko sistemek dituzten sinkronizazio-eskakizunak ez izateak kontrola errazten duelako.
Distantzia handitarako garraioan energia asko xahutzen bada, zergatik ez bultzatu lekuan-lekuko korronte zuzeneko sorkuntza eta mikrosareak?

Saturday, September 10, 2016

Korronte zuzena vs korronte alternoa atzo eta gaur (I)

Artikulu honetan elektrizitate-banaketaren historiaren hasieran korronte zuzena ala korronte alternoa eztabaida nola joan zen azaltzen dut. Hurrengo artikuluan, berriz, gaur egun kontu hori zertan den agertuko dut.

Thomas Alba Edisonek 1882an New Yorkeko Pearl Street-en eraiki zuen zentral elektrikotik Manhattan-eko 59 bezerori energia elektrikoa banatzeko instalazioa jarri zuenean hasi zen elektrizitatearen banketaren historia. Energiaren banaketa 110 V-eko korronte zuzenez egiten zuen.

Edisonen New Yorkeko Pearl Street-eko zentrala
  1880ko hamarkadan hainbat lekutan egin ziren korronte zuzeneko kale-argiztapeneko sistemak. 1880ko hamarkadaren bukaera aldera, ordea, korronte zuzeneko sistemak berriagoa zen korronte alternoko sistemaren lehiari aurre egin behar izan zion. Westinghouse Electric Companyk transformadorea sartu zuen AEBetan eta "sistemen arteko gudua" piztu zen. Elkargo profesionalak sistema bakoitzaren abantaila tekniko eta ekonomikoez eztabaidatzen hasi ziren. Goritasun-lanparen bidezko argitazpenerako korronte zuzena ala korronte alterno monofasikoa erabiltzeari buruzko eztabaidak 1890eko hamarkada arte iraun zuen.

Banaketa kilometro batzuetara eraman behar zenean korronte zuzenak kostu handia zuen, kontsumoko puntuan behar zen tentsioan egin behar zelako banaketa. Korronte alterno monofasikoak transmisio-kostu txikiagoa zuen, transformadoreei esker garraioa tentsio altuan egin zitekeelako. Gudua 1890eko hamarkadan bukatu zen baina irabazlerik eta galtzailerik gabe. Izan ere, biztanle-dentsitate handiko hirietan, banaketa ez zenez zentraletik oso urrun egin behar, korronte zuzenak irabazten zuen, eta biztanleria sakabanatua zuten eskualdeetan, aldiz, korronte alternoak kostu txikiagoak izatearen abantaila zuen. Tarteko egoeretan abantailak eta desabantailak hain garbiak ez zirenez, haietan izan zen lehiarik gogorrena.

Eztabaida ez zen tekniko-ekonomikoa soilik izan. Borrokarik gogorrenak AEBetan izan ziren, eta bi enpresa izan ziren lehiakide nagusiak: Westinghouse eta Edison Electric Light. Edisonen interesek taktika politiko ez oso txukunak agerrarazi zituzten. Bere aldekoak saiatu ziren publikoarengan korronte alternoaren aurkako jarrera eragiten, bizia arriskuan jartzen zuela argudiatuz, eta, politika aldetik, hura legez kanpo uzteko maniobratuz.

1888an Edisonen interesei ederki etorri zitzaien Harold Brown izeneko korronte alternoaren aurkako aktibista baten sona zabaldu zenean. Korronte alternoak New Yorken heriotza batzuk eragin ondoren, Brown oso ezaguna egin zen 1888ko ekainean, lehenbizi prentsan eta gero jendaurreko agerraldietan adierazi zuenean korronte alternoa korronte zuzena baino hilgarriagoa izanik, argiztapen-enpresak dirua aurrezten ari zirela, jendearen segurtasuna aintzakotzat hartu gabe. Jendaurreko esperimentuak egin zituen animaliak korronte alternoz elektrokutatuz, eta gero hariak mugitzen hasi zen legeek  korronte alternoko transmisio-lineetako tentsioa 300 V-tara muga zezaten.
Garai berean beste gertakari bat ere aprobetxatu zuen Brownek: New Yorkeko Estatuak heriotza-zigorrerako urkabea bezain krudela izango ez zen tresna bat erabili nahi zuen. Brownen kanpainak bi gauzak konbinatu zituen korronte alternoari legez mugak ezartzea eta heriotza-zigorra ezartzeko korronte alternoa bultzatzea. Jarraitu zuen zekorrak eta zaldiak elektrokutatzen, Edisonen oniritziarekin, gizakiak baino handiagoak ziren animaliak ere korronte alternoaz hiltzen zirela erakusteko.


Harold Brownen esperimentu bat erakusten duen irudia

Korronte alternoaz lan egiten zuen Westinghouse enpresak kontrako ahaleginak egin arren, Brown moldatu zen Westinghouse sorgailu bat erosi eta New Yorkeko presondegi batean instalatzeko. 1890eko abuztuan, Brown aurrean zela, lehenbizikoz pertsona bat elektrokutatu zuten legearen arabera. Horren ondoren kanpaina bati ekin zion galdera hau eginez: nahi al duzu borreroaren korrontea zure etxean eta kaleetan zehar pasatzea? Nolanhi ere, Edisonek eta Brownek ez zuten lortu nahi zuten legea aurrera ateratzerik, eta eztabaidaren zarata laster isildu zen komunikabideetan.

Korronte alternoaren ajea beste bat izan zen garai hartan: motor praktiko baten falta. Hainbat asmatzaileren (Ferraris, Tesla, Haselwander Bradley eta beste batzuk) ekarpenei esker gainditu zen gabezia hori. 1900erako fabrikatzaile handienek sistema trifasikoaren eta indukzio-motorraren aldeko hautua egina zuten. Enpresa horien artean aitzindaria AEG alemana izan zen, Dolivo-Dobrowolsky ingeniariaren eskutik. 

Hala ere, lehia ez zen horrekin bat-batean guztiz bukatu. Inbertsio handiak eginda zeuden biztanle-dentsitate handiko hirietako korronte zuzeneko instalazioetan. Pixkanaka korronte zuzeneko sistemak desagertzen joan ziren. Bi sistemen konbinazioak ere luzaro iraun dute, hasieran bihurgailu birakariari esker eta gero artezgailu estatikoen bidez. Trenbideetan oraindik ere leku askotan korronte zuzena erabiltzen da (Espainian, Frantzian, Errusian, Ingalaterraren hegoaldean, Herbehereetan). Izan ere, trenak abiadura aldagarrian ibiltzen dira eta1980ko hamarkadaren erdialdea arte korronte zuzeneko motorrekin bakarrik lor zitekeen hori. Gaur egun, elektronikari esker, hainbat linea korronte alternoz dabiltza.
 

Monday, August 22, 2016

iBeacon transmisoreak liburu-dendetan

iBeacon barrualdeetako posizionamendu-sistema bat da. Kanpoaldeetan GPSak duen eginkizunaren antzekoa betetzen du eskala txikian. Kontsumo gutxiko transmisore merkeetan (beaconetan) oinarrituriko sistema bat da, telefono eta tabletei, hurbil daudenean, informazioa igortzeko xedea duena. Apple etxeak garatua da, bere sistema eragileaz funtzionatzen duten tresnentzat, baina Android sistema duten tresnek ere erabil dezakete. Energia apaleko Bluetoothean oinarritzen da. Azken finean, denda baten barruan posizio zehatzak determinatzen dituen sistema bat da. 

Denda baten barruan, sentsoretik gertu dauden trasmisoreek salgaiei buruzko informazioa bidal diezaiekete bezeroei edo salmenta-puntuan ordainketak egiteko modua eskain dezakete, txanpon-zorrorik edo txartelik erabili gabe.

Liburu-dendetan ohikoa izaten da ikusmiran ibiltzea, gustuko zerbait aurkitzeko asmoz, artikulu jakin baten bila ibili gabe. Batzuetan, ordea, liburu jakin baten bila bazabiltza, eta hartaz gogoratzen duzun gauza bakarra tituluaren zati bat besterik ez bada zaila gerta daiteke aurkitzea, batez ere liburu-denda handia baldin bada, baita zer generotako liburua den jakinda ere.

Beaconak lagungarriak gerta litezke horrelakoetan, apal bakoitzean transmisore bat baldin badago eta tituluaren parte ezagun hori telefonoan idazten baduzu. Liburu hori edo antzeko titulua duenen bat apal horretan baldin badago transmisoreak adieraziko dizu, eta proposatzen dizun titulua ez bada zuk nahi zenuena, ez dizu gehiago proposatuko. Hau adibide bat besterik ez da, beste aukera batzuk ere eskaintzen ditu teknologia horrek: bezeroari eskaintzak egitea edo dendariari bezeroek gehiena bilatzen dituzten tituluak edo generoak zein diren informatzea, eleberri batean oinarrituriko film bat baldin badago haren trailerra erakustea eta beste hainbat.

Tuesday, July 12, 2016

Hizkuntzaren balio ekonomikoari buruzko liburu berri bat
Liburuaren egilea, Frieda Steurs andrea, Lovainako Unibertsitateko Anbereseko campuseko Arte Fakultateko irakaslea, Herbehereetako Normalizazio Institutuko terminologiarako arauen batzordearen burua eta TermNeten, nazioarteko terminologia-sarearen, presidentea da.
2016ko udazkenean Nederlanderaren Institutuaren zuzendari berria izango da. Erakunde horrek Nederlanderaren Lexikologia Institutua ordezkatuko du eta bere xedea nederlanderaren corpusak, hiztegiak eta gramatikak sortzea, artxibatzea eta mantentzea da.


Liburuaren azpitituluak "Hizkuntza, arrakasta ekonomikorako turboa!" dio. Liburu honetan Frieda Steursek irakurleari hizkuntza-sektorean zeharreko bidaia bat egiten laguntzen dio. Erakusten du zer hizkuntza-produktu, zerbitzu eta soluzio gara daitezkeen, eta
haiek sortzen dituzten enpresek eta erakundeek nola lor dezaketen balio ekonomiko eta soziala .

Ekonomiak eragina du hizkuntzan baina baita hizkuntzak ekonomian ere. Sarrerako kapituluan egileak dio ekonomia sendo batean komunikazio espezializatu asko izaten dela. Gainera,
ekonomia jakintzan oinarriturikoa  izaten dela gero eta gehiago. Jakintza da edozein enpresak edo organizaziok duen  baliabiderik baliotsuena, baina jakintza garatzea eta zabaltzea ezinezkoa da hizkuntzarik gabe.

Bestetik, bezeroaren hizkuntza erabili gabe, zaila da nazioarteko merkatuetan saltzea. Zenbat eta gehiago globalizatu mundua, orduan eta garrantzi handiagoa hartzen du hizkuntzaren industriak, eta hizkuntzalaritza
aplikatuak orduan eta garrantzi handiagoa izango du halaber.

  
Frieda Steursek arreta jartzen du globalizazioak eta eleaniztasunak nazioarteko enpresak garatzean duten eraginean; esate baterako, Interneten mundu mailan saltzeko. Mundu osoan saldu nahi duenak bere produktuak egokitu beharra dauka, lekuan lekuko merkatuaren eskakizunetara. Adibide askoren bitartez, lokalizazioak dituen onurak erakusten ditu egileak, eta galtzen diren abaguneak ere aipatzen ditu. Gero produktu bat merkaturatzeak izan ohi dituen arazoak aztertzen ditu.

Marketina, hizkuntza eta kulturarteko komunikazioa batera doaz. Adibidez, nola aukeratu behar da marka baten izen on bat? Hizkuntza aldetik eta kultura aldetik dena egokia izatea behar da.
Hizkuntzak dinamikoak dira. Sormen handia dute hitz berriak sortzeko. Beharrezkoa da hori, gizartea eta ekonomia etengabe aldatzen ari direlako. Gizartea konplexuago ere
ari da bihurtzen, eta, horregatixe, terminologia ugaritzen ari da. Gainera, internazionalizazioak terminologia eleaniztunaren premia areagotu egiten du. Frieda Steursek azpimarratu egiten du enpresentzat beren jarduerari dagokion terminologia egokia erabiltzeak duen garrantzia. Ondo eraikitako kontzeptu-sistema termino egokiekin loturik oso mesedegarria da komunikazio-prozesu konplexuetan. Enpresa jakin batentzat ez ezik, terminologia ona izatea garrantzitsua da sektore osoarentzat. Egileak bi arlo jakinetan jartzen du arreta: juridikoan eta medikoan. Nola itzuli behar da informazio juridikoa hizkuntza eta sistema batetik beste batera?

Hurrengo kapituluan hizkuntzen ikaskuntza eleaniztasuna garatzeko bide gisa planteatzen du. Bezeroaren hizkuntza erabiltzen ez duten edo komunikazio eskasa duten enpresek emaitza txarragoak lortzen dituzteGlobalizazioan jarduteko gai diren pertsonak garrantzi handiko baliabidea dira organizazio batentzat. Hizkuntza bat ikastea beti baliagarria da, bai enpresarentzat eta baita enplegatuarentzat ere, bezeroarekin harreman ona izateko eta garapen profesionalerako. 


Gau-eskoletan trebatzeko ohitura galtzen ari da. Nola ikasten da hizkuntza gaur egun? Nola funtzionatzen dute e-learning-ak eta mugikor bidezkoak? Gaur egun, hizkuntza ikasten duenak bere interesekin bat datorren curriculum erakargarri bat eskatzen du.
Hizkuntza-politika ere tratatzen du egileak. Migrazio handiak eta globalizazioa hain indartsuak diren garai honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da. Azken-aurreko kapituluan, Frieda Steursek hizkuntza eta politika ditu aztergai. Hizkuntza-politika tresna ahaltsua da. Gobernu batek hizkuntza-politikekin sustatuz edo arautuz eragina izan dezake hizkuntza baten estatusean. Horrek ondorioak ditu gizartean, ekonomian eta hiritar bakoitzarengan. 


Frieda Steursek hizkuntza-industrian bukatzen du bere ibilaldia, kapitulu bat eskainiz hizketa- eta hizkuntza-teknologiari. Zenbateraino daude aurreratuak hizkuntzaren eta hizketaren erabilerak gaur egun ordenagailuan?  Teknologiak erraztu egiten du lana, hizkuntzarekin egiten den lana barne, baina teknologiak hizkuntzaren beharra du halaber. Begiratu besterik ez dago software -aplikaziorik aurreratuenei; ez badaude bezeroaren hizkuntzan ez dute aukerarik merkatuan. Frieda Steursek argi eta garbi esaten du zer abagune galtzen diren horretan, zer istripu gertatzen diren eta zenbat diru xahutzen den kalitateko lana egin ezean. Liburu honek, ordea, ez du ezer salatzen. Jarrera baikorra erakusten du hizkuntza-sektore dinamikoaz. Dena den,
Frieda Steursek uste du jendeak gutxietsi egiten duela hizkuntzak eta komunikazioak gizartean duten  garrantzia, bai lekuan-lekuan, bai nazio mailan eta bai nazioartean, eta hori sektore guztietan gertatzen dela.

Harritu egiten du hizkuntzalaritza aplikatuko ikasketak egiten dituztenek askotan entzun behar izatea alferrik ari direla, gero lanpostu bat izan nahi badute, eta hobe luketela zientziako ikasketak egitea. Izan ere, hizkuntza arloko profesional onen falta handia dago. Itzultzaile, interprete, kulturarteko komunikatzaile onak, teknologian jakitun diren hizkuntzalariak behar dira.